Regulamin

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy dzia ający pod adresem prowadzony jest przez EmMa meble ogrodowe i kawiarniane. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Polskiej 94, ewidencja działalnośi gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Dopiewo pod numerem 3896/103/2010, e-mail info@emma-styl.com

Właściciel Katarzyna Wichniarek

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklep shop.emma-styl.com, są przetwarzane przez EmMa meble ogrodowe i kawiarniane z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polskiej 94. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wy ącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, us ugach oraz promocjach oferowanych przez sklep shop.emma-styl.com
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie http://shop.emma-styl.com/login.php każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.emma-styl.pl oraz shop.emma-styl.com, kierowane przez EmMa meble ogrodowe i kawiarniane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie shop.emma-styl.com są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub w euro
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie shop.emma-styl.com wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w salonie EmMa mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy towarze jest ceną promocyjną.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę shop.emma-styl.com. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. W przypadku chęci odbioru osobistego w salonie EmMa w Poznaniu ,złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 5. W przypadku zamówienia przez klienta towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, w wyniku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, nie jest dostępna opcja odbioru osobistego przez klienta w salonie sprzedaży EmMa w Poznaniu.
 6. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 500 PLN:
  1. i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.
  2. i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzona działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 5 500 PLN.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym shop.emma-styl.com dostarczamy za pośrednictwem firm kirierskich oraz przewozowych lub także transportu własnego.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku „Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie do momentu doręczenia.
 4. Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
   1. Przelew na rachunek bankowy EmMa meble ogrodowe i kawiarniane
   2. Kartą płatniczą
   3. PayPal
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu EmMa meble ogrodowe i kawiarniane.
 2. EmMa meble ogrodowe i kawiarniane może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez EmMa meble ogrodowe i kawiarniane jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. EmMa meble ogrodowe i kawiarniane może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez EmMa meble ogrodowe i kawiarniane na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 8.1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 8.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać na adres: ul. Polska 94, 60-401 Poznań, na koszt firmy EmMa meble ogrodowe i kawiarniane lub nie odbierać przesyłki.
 6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9.1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 7. EmMa meble ogrodowe i kawiarniane. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa EmMa meble ogrodowe i kawiarniane. EmMa meble ogrodowe i kawiarniane rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego na idres info@emma-styl.com. Zostanie nadany numer reklamacji Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 3. Numer reklamacji zostanie nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się numer, z danymi adresowymi serwisu, zawartością, która powinna się znajdować w paczce. Numer należy umieścić na paczce.
 5. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu
 6. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 7. Zestawy prosiumy przysyłać kompletne,
 8. Do mebli musi być dołączony opis uszkodzeń; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 9. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie EmMa meble ogrodowe i kawiarniane możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w EmMa meble ogrodowe i kawiarniane i podlega naprawie lub wymianie gwarancyjnej.
 10. Pracownik EmMa ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.
 11. Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt firmy EmMa meble ogrodowe i kawiarniane za pośrednictwem firmy spedycyjnej) pod warunkiem, iż zostanie poprawnie naniesiony numer zwrotu- informacja o koszcie przesyłki jest zawsze zawarta w potwierdzeniu otrzymania numeru zwrotu. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy EmMa meble ogrodowe i kawiarniane
 12. klient hurtowy wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy EmMa meble ogrodowe i kawiarniane .
 13. Dział serwisu i zwrotów nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem shop.emma-styl.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu
Kup meble w sklepie on-line